صنایع دستی اولکام

از جمله مواردی که توریست ها را به خود جلب میکند صنایع دستی میباشد که در ترکمن صحرا به دست هنرمندان ترکمن درست میشود.

محل قرار گیری عکس ها

تاریخ:۱۴۱۶-۱۰-۳۰ ۰۶:۴۴